Testudo Zadar Stambeno-poslovna građevina organizirana je na način da se u suterenu nalazi ukupno 3 poslovne jedinice, dok se na preostalim nadzemnim etažama nalaze 42 stambene jedinice. Projektirana građevina jedno- stavnog je pravokutnog tlocrta, visine 2po+su+pr+5 katova, sveukupno nadze-mno ima 7 etaža, a podzemne 2 etaže; ima 2 ulaza A i B, kojima je omogućen pristup do stubišta na istočnoj fronti, odnosno dizala na zapadnoj fronti objekta. Ulaz u stambeni dio objekta predviđen je s dvije razine - suterenske i prizemlja; ulaz iz suterenske etaže predviđen je za osobe smanjene pokretljivosti i ostale stanare jer je u razini ulaza u lift dok je ulaz sa sjeverne strane u razini polupodesta između suterena i prizemlja zamišljane kao glavni pješački ulaz. Ulaz u javne sadržaje predviđen je s manjeg uređenog trga sa zapadne strane objekta na niveleti +-0.00/11.53mnm. Kota prizemlja je na niveleti +-0.00/12.91. Ulaz u garaže predviđen je s južne strane iz Ulice gradskog bataljuna, nagib ulazne rampe iznosi 12-16 %, dio parkirališta predviđa se na vanjskim površinama. izrada internetskih stranicaprojekti kućaweb dizajn.Zadar certificiranje energetsko...................dalmacija..........Stanovi Zadar.